Statut

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1.Denumire. Principii de bază. Forma juridică.

(1) Denumirea organizaţiei este FEDERATIA PATRONALĂ DIN TURISMUL ROMANESC, prescurtat F.P.T.R.

(2)F.P.T.R. este organizație patronală înregistrată la Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti sub numărul 105/1992 în baza sentinţei civile nr.181/20.04.1992 și a actului constitutiv aprobat de Conferinţa Natională din 25 februarie 1992.

(3)F.P.T.R. este o federaţie patronală autonomă, nonprofit, neguvemamentală si apolitică, care reprezintă în mod egal  interesele membrilor săi, care își desfăşoară activitatea în temeiul dispoziţiilor legale şi ale prezentului statut.

(4)F.P.T.R. este persoana juridica română de drept privat, fără scop patrimonial, constituită pe criteriul sectorului de activitate în care activează, respectiv al turismului.

 

Art.2.Durata de functionare a F.P.T.R. este nelimitată.

 

Art.3.SediulF.P.T.R.  este situat în București, str. Horia Măcelariu, nr.59, et.3, ap.303, sector 1.

 

 

Capitolul II

SCOPUL. OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art.4. Scopul F.P.T.R.il constituie:

(1) Reprezentarea, susținerea şi apărarea intereselor legitime ale membrilor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, si promovarea unei imagini favorabile a F.P.T.R. și a turismului romanesc pe plan national si international.

(2) Realizarea unui dialog permanent cu autoritățile și instituțiile statului, precum şi cu organizaţiile sindicale pe probleme de interes economic general, inclusiv prin participarea la elaborarea de acte normative și participarea la elaborarea actelor legislative si normative specifice;

(3) Crearea cadrului organizatoric propriu pentru dezvoltarea relatiilor de colaborare intre membrii organizatiei;

(4) Sprijinirea membrilor in stabilirea unor strategii tehnice, economice, de personal si salariale comune sau de grup, in scopul desfasurarii unei activitati profitabile.

(5) Promovarea, în cooperare cu celelalte structuri asociative patronale la nivel naţional, a principiilor dezvoltării economice durabile, ale progresului social, al economiei de piaţă într- un climat de concurenţă loială;

(6) Îmbunătăţirea mediului de afaceri din România, şi perfecţionarea mecanismelor economice din domeniul turismului.

(7) Reprezinta membrii sai in organizatiile internationale de profil.

(8) Efectuează operațiuni financiare necesare realizarii obiectului sau de activitate cu respectarea dispozitiilor  legale.

 

Art.5. Obiect de activitate

( 1) Sustinerea necontenita si necondiționata a unității patronale în turism

(1) Promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor comune economice, tehnice şi juridice precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor săi.

(2) Sprijnirea membrilor săi în elaborarea şi aplicarea de strategii proprii, fără a se implica în activitatea acestora şi fără a le afecta independenţa.

(3) Respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii sai, care să asigure şanse egale fiecăruia. FPTR promovează solidaritatea patronală a membrilor asociaţi, în scopul participării coerente şi colective la dezvoltarea economică a ţării.

(4) Participarea activa la dialogul social şi punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor de interes in activitatea agenţilor economici prin difuzarea buletinelor informative, informare prin e-mail, internet, mass-media etc.

(5) Desemnarea, în condiţiile legii a reprezentanţilor pentru negocioerea şi încheierea Contractului colectiv de muncă, la nivel de ramura (sector de activitate), la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile și instituțiile statutului, precum şi cu structurile tripartite de conducere şi de dialog social constituite la nivel de ramura.

 (6)Conlucrarea cu autoritățile și instituțiile statului, precum și alte organisme în stabilirea impozitelor, taxelor şi altele în domeniul său de activitate.

(7) Conlucrarea cu organele de specialitate în domeniul protecţiei sociale şi crearea condiţiilor pentru redistribuirea forţei de muncă disponibilizată temporar.

(8)Colaborarea cu organizații de profil din străinătate.

(9) FPTR in vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţată, sprijnă membrii săi, prin:

a.editarea și/sau sprijinirea editării de publicaţii de specialitate;

b.organizează manifestări de profil, colectează, prelucrează şi difuzează informaţii de interes.

            c.Iniţierea de acţiuni pentru susţinerea și/sau promovarea unor reglementări în domeniile de interes.

d.Facilitarea constituirii unor instituţii de ajutor şi credit mutual pentru membrii.

e.Promovarea şi colaborarea la formarea de forță de muncă.

f. Asistenta manageriala, comerciala, fiscala, tehnica si juridica  

g. Consultanta, expertiza, promovare, alte servicii de specialitate

(10) Arbitrarea litigiilor pentru care părtile au acceptat calea arbitrajului FPTR.

(11) Preocuparea de crearea, in randul potentialilor parteneri, a unei imagini favorabile a agentilor economici din turism prin:

- Reprezentarea unitara a intereselor patronilor din turism

- Optimizarea tehnicilor de transparenta si reclama comerciala.

- Combaterea fenomenelor de concurenta neloiala si a tendintelor de monopol.

- Organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări de interes comun.

- Facilitarea obţinerii de către membrii sai a unor servicii, inclusiv prin antrenarea de instituţii specializate, în domeniile de consultanţă, informatizare, studii de marketing şi fezabilitate, asistenţă de specialitate în fundamentarea deciziilor, expertize, cursuri de pregătire, asistenţă juridică de utilizare a sistemelor informatice.

- Promovarea unor practici comerciale corespunzătoare intereselor membrilor FPTR pe terţe pieţe.

(12) Colaborarea cu presa şi cu celelalte mijloace de informare în masă, in vederea asigurării unei prezenţe active a FPTR şi a membrilor acesteia în massF-media.

(13)  Desfasurarea de activităţi internaţionale, având ca obiective:

             - Promovarea incomingului ca export de servicii, atragerea investiţiilor străine de capital şi cooperarea internaţională în domenii de activitate ce interesează membrii sai;

             - Dezvoltarea schimbului de informaţii şi publicaţii, a schimburilor de experienţă, a târgurilor-expoziţiilor şi facilitarea de vizite de afaceri între firme, asociaţii, federaţii şi confederaţii româneşti şi străine, urmărind totodată proiectarea unei imagini favorabile a României în lume;

(14) Promovarea intereselor membrilor săi pe plan internaţional:

            - stabileşte relaţii de colaborare cu, federaţii, confederaţii similare si asociaţii profesionale din alte ţări;

- se afiliază la uniuni  internaţionale patronale şi la alte uniuni internaţionale de profil;

- sprijină participarea membrilor săi la reuniunile organismelor internaţionale la care este interesată.

- intocmeste si promoveaza, către autoritatile publice competente, propuneri de legiferare in domeniile de interes patronal;

- raspunde la consultarile guvernului privind initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

- desfasoara o activitate interna si internationala, avand ca obiective, promovarea turismului, dezvoltarea schimburilor de informatii si publicatii, promovarea intereselor FPTR si a organizatiilor patronale asociate in domeniul cooperarii economice interne si  internationale si al investitiilor de capital;

(15) Editarea de ziare, reviste şi alte publicaţii proprii.

(16) Infiintarea sau participarea ca membru fondator sau actionar, la constituirea de asociatii, organizatii, fundatii, cluburi profesionale, fonduri mutuale, pentru cresterea prestigiului si a autonomiei financiare pentru realizarea obiectului de activitate al FPTR;

(17) Infiintarea si/sau administreaza, în condiţiile legii si in interesul membrilor sai, de unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniile de interes, de societăţi comerciale, de asigurări, precum şi

bancă proprie pentru operatiuni in lei si in valuta.

 (18)Obiectul de activitate al FPTR. poate fi modificat sau completat prin hotărârea Adunarii Generale.

 

 

 

Capitolul III

MEMBRII FEDERAȚIEI. PROCEDURA DE ADERARE. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII. REPREZENTARE. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRUF.P.T.R.

 

Art.6. Membru al FPTR poate fi orice organizatie patronala din sectorul turism, hoteluri, restaurante si/sau din sectoarele cu activitate legata de aceast sector. Patronii (persoane juridice înmatriculate, persoane fizice autorizate potrivit legii sau persoane care exercită potrivit legii o meserie ori profesiune în mod independent, care administrează şi utilizează capital în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată), se pot asocia in organizatii patronale care pot adera la FPTR.

 

Art.7. (1) FPTR. se compune din următoarele categorii de membrii:

-               Membrii Activi

-               Mebrii Asociați

(2)Membru Activ este orice persoană juridică constituită care îndeplinește condițiile legale de aderare și cele prevăzute de prezentul Statut.

(3)Membru Asociat este orice persoană juridică constituită care prin activitatea sa contribuie la realizarea și promovarea scopurilor și obiectivelor FPTR.

 

Art.8.(1)Calitatea de membru activ sau membru asociat al FPTR. se dobândește în baza adeziunii şi a acceptării si recunoașterii statutului FPTR., exprimată în scris de solicitant.

(2) Membrii FPTR care obțin calitatea de membru al altei structuri asociative patronale trebuie sa notifice in scris FPTR la inscriere sau in decurs de cel mult 30 de zile de la aparitia acestei  situații.

 

Art.9. Procedura de aderare

(1) In vederea dobandirii calității de membru, cei interesati vor inainta FPTR. o cerere scrisa, din care să rezulte recunoașterea și asumarea Statutului acestei organizații patronale.Cererea va fi supusă aprobarii Consiliului Director solicitantul primind calitatea de membru al FPTR. Cererea de aderare aprobata de Consiliului Director este supusă  ratificării Adunarii Generale a FPTR. Neratificarea de către Adunarea Generala a FPTR. a cererilor de aderare aprobate de Comitetul Director atrage anularea calității de membru al FPTR.

(2) Organizatiile care solicita aderarea la  FPTR. trebuie sa anexeze cererii urmatoarele documente:

     - copie statut;

     - copie hotarare judecatoreasca de infiintare;

     - hotărârea organului de conducere de aderare și înscriere în FPTR.;

     - declarație pe proprie răspundere privind numarul de angajati.

(3)Taxa de aderare este stabilită de Adunarea Generala a FPTR.

 

Art.10. Membrii FPTR. au umătoarele drepturi:

a) să participe la lucrările Adunarii Generale a FPTR., cu drept de vot pentru adoptarea tuturor hotărârilor;

b) să fie ales în oricare din organele de conducere sau de specialitate ale FPTR., în condiţiile prezentului statut;

c) să fie apărat împotriva concurenţei neloiale şi împotriva abuzurilor administrative şi sindicale;

d) să participe la manifestările organizate de FPTR. în ţară şi străinătate;

e) să primească informaţiile de care dispune FPTR referitoare la problemele comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, tehnice, tehnologice, manageriale;

f) să primească publicaţiile FPTR., contra cost sau după caz gratuit şi să publice în acestea articole, comunicări, informaţii şi reclame;

g) să primească asistenţă şi consultanţă în vederea fundamentării deciziilor proprii;

h) sa propuna reprezentanti in comisile de specialitate ale FPTR, ale comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale sau centrale.

 

Art.11. Membrii FPTR. au umătoarele obligații:

a) să promoveze obiectivele FPTR.;

b) să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în activitatea economică şi  in relaţiile cu ceilalţi membri;

c)sa nu aibe declaratii proprii contradictorii cu hotaraile luate in mass media si in alte discutii

c) să militeze pentru creşterea prestigiului FPTR. şi al membrilor acesteia, în ţară şi în străinătate;

d) să participela acţiunile organizate de FPTR.;

e) să respecte prevederile statutului, hotărârile Adunarii Generale și deciziile Comitetului Directora FPTR.;

f) să achite la timp cotizaţia stabilită de Adunarea Generala şi să susţină material FPTRa.

g) sa nu promoveze, prin intermediul FPTR. interesele politice ale partidelor.

 

Art. 12 – Reprezentare

 

(1) Numărul de voturi la care are dreptul fiecare membru in Adunarea Generala a FPTR. se stabilește prin raportare la numarul de salariati declarați de acesta.

(2) Criteriul de stabilire a numărului de voturi pe care îl au membrii în Adunarea Generala a FPTR. pentru adoptarea hotărârilor este de 1 vot la 10 salariați declarați, certificati anual de ITM.

(3) Pentru a putea participa și a avea drept de vot  în cadrul Adunarii Generale, membrii FPTR. trebuie să aibă achitată integral cotizația către FPTR, inclusiv aceea pentru anul în care are loc ședința Adunarii Generale ordinare sau extraordinare.

(4) Pot participa, dar voteaza cu numar redus de voturi, proportional cu valoarea cotizatiei achitate si membrii care au achitat partial cotizatia pana la data Adunarii Generale ordinare sau extraordinare.

(5) În Adunarea Generala a FPTR participă, cu drept de vot, un singur reprezentant al fiecarui membru, care prezintă numărul de voturi deținut de acesta, proportional cu valoarea cotizatiei achitate.

(6) Fiecare membru al FPTR va nominaliza si imputernici reprezentantul și va asigura participarea acestuia la Adunarea Generala.

 

Art.13.(1) Calitatea de membru FPTR. încetează:

a) la cerere;

b) prin excludere, în caz de:

- neplată a cotizaţiei timp de un an;

- prin săvărşirea unei abateri prevăzute de Statut sau ROF.

- nerespectarea obligaţiilor ce-i revin potrivit statutului;

- pierdere a drepturilor civile.

- săvârșirea unor fapte nelegale sau neloiale față de FPTR.

- incompatibilitate conform prevederilor art.8 alin 2 din prezentul STATUT.

(2) Excluderea se hotărăște de Consiliul Director prin decizie conform ROF.

(3)Încetarea calităţii de membru al FPTR se hotărăşte de Adunarea Generala cu majoritatea simpla din numărul voturilor valabil exprimate. La luarea hotararilor, nu poate vota cel a carei calitate de membru se pune in discutie.

(4)Comitetul Director al FPTR. poate hotărâ suspendarea calităţii de membru, până la prima Adunarea Generala, în cazul în care sunt întrunite una sau mai multe prevederi de la alin.1 punctul b) al prezentului articol.

(5) Incetarea calitatii de membru al FPTR., in cazurile aratate mai sus, nu dă dreptul la restituirea activului cu care a participat.

 

 

Capitolul IV

ORGANIZARE. CONDUCERE. CONTROL. COMPETENȚE

 

Art.14.Organizare

(1) F.P.T.R. isi poate constitui structuri organizatorice teritoriale, cu sau fara personalitate juridica.

(2) Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza Statutului F.P.T.R. din care fac parte.

(3) Demnitarii, precum si persoanele care detin functii de conducere in strucuturile administratiei publice nu pot face parte din organele de conducere a Federatiei.

(4) FPTR. este organizată pe departamente de specialitate și filiale teritoriale, aflate in siuborduinea Prim vice executiv si care isi desfasoara activitatea conform ROF după cum urmează:

       I. Departamente de specialitate:

                 a. Legislație

                 b. Învățământ și formare profesională

                 c. Hoteluri

                 d. Restaurante

                 e. Turism de sănătate

                 f. Turism rural, ecologic si cultural

                 g. Turism de afaceri si manifestari diverse

                 h. Agentii de turism

       II. Filiale teritoriale organizate pe zone de dezvoltare regională.

 

Art.15. Organele de conducere

(1)          Adunarea Generală

(2)          Comitetul Director

(3)          Biroul Executiv

Art.16.Organe de control

(4)          Auditorul

 

Art.17. Competențe:

 

I. ADUNAREA GENERALĂ

(1)          Adunarea Generala este organul suprem de conducere al FPTR., fiind constituita din reprezentanti ai membrilor cu drept de vot..

(2)          Adunarea Generala se convoacă de către Comitetul Director al FPTR şi se întruneşte o dată pe an, în sesiunea ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară. Data, locul şi ordinea de zi se anunţă  membrilor FPTR. prin corespondenţă şi/sau prin mijloacele de informare în masă, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de termenul stabilit. Odată cu convocarea, se  pun  la dispoziţia membrilor FPTR. ordinea de zi şi documentele supuse dezbaterii.

(3)          Adunarea Generala Extraordinara se convoacă de către Comitetul Director al FPTR şi la cererea unui numar de membri care detine 30% din voturi in 10 zile de la solicitare

(4)          Adunarea Generala este prezidată de Presedinte, Primvicepresedinte sau de un Vicepreşedinte, desemnat.

Hotărârile membrilor FPTR. se iau în Adunarea Generala, care este reunită statutar, dacă sunt prezenţi membrii      care detin majoritatea simpla din voturi.. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de voturi, se stabileste o noua Adunare Generala, la un interval de 2 ore, sau la intervalul propus de Consiliulul Director in scrisoarea de convocare in aceeasi data calendaristica, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La a doua convocare, Adunarea Generala se considera a fi legal constituita, indiferent de numarul de voturi detinute de membrii prezenti.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul majoritatii simple din numarul de voturi valabil exprimate;

(5)          Votul poate fi exprimat direct, prin corespondenţă sau împuternicire scrisă dată unui alt reprezentant al unui membru al FPTR.

(6)          La fiecare sesiune a Adunarii Generala se numeşte un secretar pentru întocmirea unui proces - verbal în care se consemnează problemele analizate şi hotărârile adoptate. Procesul - verbal se semnează de cel care a prezidat şedinţa şi de secretarul desemnat.

(7)          Adunarea Generala a FPTR are următoarele atribuţii:

 1. a.            aprobă statutul FPTR şi propunerile de modificare a acestuia, cu respectarea condiţiilor de verificare şi aprobare prevăzute de lege;
 2. b.    aprobă concepţia şi strategia de dezvoltare a FPTR precum şi programul de activitate;
 3. c.    Valideaza in functia de Presedintele de onoare al FPTR presedintii ai caror mandat s-a incheiat.
 4. d.    alege sau valideaza organele de conducere ale FPTR pe o perioada de patru ani:

- alege Presedintele FPTR. Presedintele este si presedintele Comitetului Director

- alege Prim-Vicepresedinte

- alege Prim-Vicepresedinte Executiv

- alege ca membri ai Comitetului Director presedintii filialelor teritoriale pe zone de dezvoltare;

- valideaza vicepresedintii FPTR care sunt presedintii organizatiilor sau asociatiilor patronale de importanta nationala ca membri ai Biroului Executiv al FPTR;

Nu pot face parte din organele de conducere ale FPTR   decat reprezentanții patronilor (in sensul legii ) cu drept de vot afiliați FPTR.

- alege Secretarul General

- numeste auditorul  

 1. e.    Aproba cuantumul cotizatiilor si al taxei de afiliere.           
 2. f.     Aproba raportul de audit financiar contabil;
 3. g.    analizează şi aprobă raportul Comitetului Director, bilanţul, bugetul, programul de acţiuni şi contribuţia financiară a membrilor FPTR;
 4. h.    ratifică afilierea sau alte forme de asociere cu organizaţiile patronale interne precum şi cu organizaţii internaţionale patronale similare;
 5. i.      aprobă nivelurile pentru investiţii şi credite ce se pot contracta;
 6. j.      aprobă modificarea structurii de organizare a FPTR.;
 7. k.    hotărăşte fuzionarea sau lichidarea FPTR;

Valideaza afilierea altor organizatii din turism de interes national sau local la FPTR.

 

II. COMITETUL DIRECTOR

(1)          Comitetul Director al FPTR. este organul de reprezentare generală a FPTR, care asigură conducerea si coordonarea activităţii FPTR in perioada dintre doua Adunari Generale

(2)          Componența Comitetului Director:

 1. a.    Presedinte de Onoare
 2. b.    Presedinte
 3. c.    Prim-Vicepresedinte
 4. d.    Prim-Vicepresedinte Executiv
 5. e.    Vicepresedinti - Presedintii organizatiilor patronale nationale
 6. f.     Vicepresedinti - Presedintii organizatiilor patronale locale
 7. g.    Vicepresedinti pe zone de dezvoltare
 8. h.    Secretar General

(3)          Comitetul Director stabileşte măsuri operative pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunarii Generale

(4)          Comitetul director desfăşoară activitate prin aparatul executiv propriu, format din Director Executiv si asistent director executiv, poate folosi colective de specialisti si experti si poate constitui cu caracter temporar si alte compartimente de lucru.

(5)          Comitetul Director are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. a.    asigură realizarea strategiei generale stabilite prin statut şi a hotărârilor Adunarii Generala;
 2. b.    coordonează şi controlează activitatea  aparatului executiv al FPTR;
 3. c.    stabileşte relaţii de colaborare cu federaţii şi confederaţii patronale din alte ţări;
 4. d.    aprobă organizarea de concursuri, componenţa juriilor şi premiile care se acordă;
 5. e.    analizează execuţia prevederilor bugetare ale FPTR anual;
 6. f.     prezintă Adunarii Generale raportul anual al FPTR, proiectul de buget, programul de acţiuni, propunerile de investiţii şi plafoanele de credite;
 7. g.    numește Directorul Executiv al FPTR.
 8. h.    aprobă organigrama şi salariile aparatului executiv al FPTR;
 9. i.      Aproba regulamentul de ordine si functionare al FPTR
 10. j.      alege auditorul autorizat și vizează raportul acestuia;
 11. k.    aprobă înscrierea membrilor individuali și afiliarea altor organizații din turism de interes nașional sau local la FPTR.

(8)          Comitetul Director se convoacă de către Presedintele FPTR  şi se întruneşte o dată trimestru, în sesiunea ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară. Data locul şi ordinea de zi se anunţă  membrilor Comitetului Director prin corespondenţă cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de termenul stabilit. Odată cu convocarea, se  pun  la dispoziţia membrilor Comitetul Director ordinea de zi şi documentele supuse dezbaterii.

11          Comitetul Director lucreaza statutar cu membrii prezenti iar deciziile se adopta cu votul majoritatii simple a celor prezenti.

(9)          La fiecare sedinta a Comitetului Director se numeşte un secretar pentru întocmirea unui proces - verbal în care se consemnează problemele analizate şi hotărârile adoptate. Procesul - verbal se semnează de cel care a prezidat şedinţa şi de secretarul desemnat.

(10)       In cazul in care un membru al Comitetului Director nu participa la 3 intalniri consecutive,  Comitetului Director poate decide  inlocuirea cu un alt membru al FPTR conform ROF.

 

III. BIROUL EXECUTIV

(1)          Conducerea curenta a FPTR. este asigurata de Biroul Executiv, organ de conducere aflat în subordinea Comitetului Director.

(2)          Biroul Executiv compus din:

 1. a.      Presedinte FPTR
 2. b.      Prim-Vicepresedinte Executiv
 3. c.      Secretar General

(3)          Atribuțiile Biroului Executiv:

 1. a.    rezolvă operativ problemele curente ale asociaţiei între sedinţele Comitetului   Director
 2. b.    avizeaza întreaga activitate a aparatului administrativ salariat;
 3. c.    aprobă organigrama (statul de funcţiuni) şi fişa posturilor pentru administraţia FPTR
 4. d.    aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentelor FPTR;
 5. e.    face propuneri Comitetului Director  pentru afilierea la diferite structuri asociative patronale, profesionale, din ţară şi străinătate;
 6. f.     angajează FPTR, în limitele prerogativelor stabilite prin statut, în relaţiile cu diferitele organisme interne şi internationale, guvernamentale şi neguvernamentale, în interesul şi pentru apărarea drepturilor membrilor asociaţiei;
 7. g.    stabileste atributiuni si responsabilitati concrete pentru fiecare membru al FPTR, in functie de nivelul de reprezentare si de necesitati..
 8. h.    gestioneaza mijloacele financiare si materiale.
 9. i.      analizeaza si avizeaza conform ROF, diverse investitii si cheltuieli necesare patronatului

Biroul Executiv este statutar constituit cu membrii prezenti iar deciziile se adopta cu votul majoritatii simple a celor prezenti.

 

IV. PREȘEDINTELE

(1) Presedintele FPTR. angajeaza FPTR in raporturile cu persoane fizice si juridice si are competenta sa aprobe, cu respectarea ordinii de drept si a prevederilor prezentului statut masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si ale Comitetului Director si, in general, pentru buna functionare a FPTR, cu exceptia acelora care sunt de competenta Adunarii Generale si a Comitetului Director.

(2) Presedintele FPTR are urmatoarele atributii:

 1. a.    convoaca Adunare Generala si Comitetul Director
 2. b.    propune Directorul Executiv;
 3. c.    conduce lucrarile Adunarii Generale si ale Comitetului Director;

(3) Presedintele raspunde pentru activitatea sa in fata Adunarii Generale si a Comitetului Director.

 

V. AUDITORUL

(1)  Auditorul verifică gestiunea FPTR şi prezintă anual Comitetului Director şi Adunarii Generale, rapoarte asupra activităţii desfăşurate, constatările şi propunerile.

(2) Auditorul este convocat anual, la încheierea exerciţiului financiar şi ori de câte ori  este nevoie, la cererea Preşedintelui, a Comitetului Director sau din proprie iniţiativă.

 

 

 

Capitolul V

MIJLOACE FINANCIARE

 

Art.18. Patrimoniul FPTR. se compune din veniturile prevăzute la art.20 alin.1 şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Patrimoniul FPTR se foloseşte numai în interesul acesteia, potrivit scopului pentru care a fost constituită.

Art.19. Activitatea economico-financiară a FPTR se desfăşoară in conditiile legii, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a FPTR.

Art.20.(1) Veniturile FPTR. provin din: taxele de afiliere, cotizaţii, donatii, sponsorizari(potrivit prevederilor legale); dobanzi bancare; vanzarea publicatiilor proprii; promovare, reclama si publicitate, alte surse prevazute in ROF si stabilite de Adunarea Generala,  provenite din realizarea obiectivelor statutului, în condiţiile legii; venituri din activitati economice la care FPTR este asociata.

(2)Valoarea cotizației membrilor FPTR. se stabilește anual de Adunarea Generala, cuantumul fiind stabilit în funcție de numărul de salariați .

 (3) Inregistrarea in contabilitate a veniturilor se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.21. Veniturile FPTR. se folosesc pentru finanţarea activităţilor prevăzute în statut.

Art.22. FPTRa trebuie să acopere din taxele, cotizaţiile şi celelalte venituri provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv amortizarea investiţiilor, rambursarea creditelor, plata dobânzilor, achitarea altor obligaţii prevăzute  de lege.

Art.23. FPTR poate contracta credite, în limitele stabilite de Adunarea Generala.

Art.24. Din veniturile realizate, după acoperirea tuturor cheltuielilor, FPTR îşi poate constitui: fondul de investiţii, fondul de rezervă, fondul pentru recompensarea persoanelor care au o contribuţie deosebită la activitatea şi promovarea obiectivelor FPTR.

Art.25. Excedentele sau deficitele bugetare anuale se reportează în anul următor.

Art.26. FPTR nu realizează profit.

Art.27. FPTR a efectuează încasări şi plăţi prin casieria proprie şi prin conturi deschise la bancă.

 

 

Capitolul VI

RĂSPUNDERI. MODIFICAREA STATUTULUI. ALTE PREVEDERI

 

Art.28.Răspunderi

Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul FPTR răspund, potrivit legii, de prejudiciile aduse FPTR.

Art.29. Modificarea Statutului

Hotararile privind modificarea statului se pot lua numai cu majoritatea simpla a voturilor detinute de membrii prezenti la Adunarii Generale.

Art.31. Alte prevederi

FPTR. se poate asocia cu alte organizaţii patronale similare, cu persoane juridice române sau străine, în vederea realizării unor activităţi comune care prezintă interes pentru Federaţie, potrivit obiectului său de activitate, prevăzut în statut, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Raporturile dintre asociaţi se stabilesc prin contractul de asociere. Asocierea şi contractul de asociere se aprobă de Comitetul Director al FPTR.

 

 

Capitolul VII

REORGANIZARE ȘI DIZOLVARE

Art.32. Reorganizarea

(1) Reorganizarea FPTR. se poate dispune prin hotărârea Adunarii Generale luată cu votul a 2/3 din numărul de voturi valabil exprimate.

(2) Reorganizarea FPTR. se poate realiza prin fuziune, divizare sau comasare conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art.33. Dizolvare

(1) FPTR. se dizolvă în următoarele situaţii:

       a) neîndeplinirea obiectivului aprobat prin statut;

       c) prin votul unanim al membrilor săi.

(2) La dizolvarea FPTR., patrimoniul acesteia se repartizează astfel:

       a) se achită toate obligaţiile de plată existente;

       b) restul patrimoniului se restituie membrilor FPTR conform hotararii Adunarii Generale si potrivit legii.