Legea voucherelor de vacanta

Parlamentul României
 

 
Lege nr. 173/2015
din 29/06/2015
 
Legea nr. 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
Publicat in MOF nr. 481 - 01/07/2015
 
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 01/07/2015
 
Nu mai exista amendamente consemnate pвnг la data de 03/07/2015.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificгri de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate оn Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire оn nici un document oficial ele avвnd numai un caracter informativ. Indaco Systems nu оєi asumг rгspunderea pentru consecinюele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaюia Lege4 a fost actualizatг pвnг la data de: 03/07/2015.

 
Actul va intra in vigoare la data de 04 iulie 2015
 
Tematici
Tematici
Concedii
Turism
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
   Art. I. -

Se aprobă Ordonanţa Guvernului 
nr. 8 din 31 iulie 2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, adoptată în temeiul art. l pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 5 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:
   1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
"ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă"
 
   2. 
Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, 
alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « (2) Instituţiile publice definite conform Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, care încadrează funcţionari publici şi/sau personal prin încheierea unui contract individual de muncă, după caz, acordă, în condiţiile legii, prime de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă.»
    2. La 
articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:
    « (21) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul "voucher de vacanţă" va fi interpretat ca făcând referire atât la voucherul de vacanţă pe suport hârtie, cât şi la voucherul de vacanţă pe suport electronic.
    (22) Voucherele de vacanţă pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise în format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (23) Voucherele de vacanţă pe suport hârtie şi pe suport electronic sunt emise în mod exclusiv pentru a fi folosite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (24) Angajatorul stabileşte sub ce formă acordă voucherele de vacanţă de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.»
    3. La articolul 1, 
alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « (8) Prestarea serviciilor achiziţionate de către unităţile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanţă se face în structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Turism.»
    4. La articolul 2, 
alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « Art. 2. - (1) Voucherele de vacanţă, atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente.»
    5. La 
articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
    « (11) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (12) Pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (11).»
    6. La articolul 2 
alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « (2) Fiecare voucher de vacanţă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:».
    7. La articolul 2 
alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    « h) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);
    i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.»
    8. La 
articolul 2, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(25), cu următorul cuprins:
    « (21) Fiecare voucher de vacanţă pe suport electronic este valabil numai dacă menţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) şi i) sunt înscrise pe voucherul de vacanţă pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta.
    (22) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea pachetelor de servicii turistice.
    (23) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.
    (24) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanţă, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii şi cu unităţile afiliate.
    (25) Unităţile emitente de vouchere de vacanţă pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanţă sau pot încheia contracte cu organizaţii care administrează scheme/ aranjamente de plată ori alte organizaţii specializate, după caz.»
    9. La articolul 2, 
alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    « (3) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei voucherelor de vacanţă în condiţii de siguranţă.
    (4) Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.»
    10. La articolul 3, 
alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « (5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt: 10, 20, 30, 40 şi 50 lei.»
    11. La 
articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
    « (6) Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitentă necesarul de vouchere de vacanţă pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă, cât şi costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă.
    (7) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a voucherului de vacanţă pe suport electronic achită contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă distribuite angajaţilor, precum şi costul emiterii suportului electronic.
    (8) Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordată angajaţilor, fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod.»
    12. 
Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « Art. 31. - Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată, de către unităţile emitente, este de 1% din valoarea voucherului de vacanţă.»
    13. La 
articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    « (11) Autoritatea Naţională pentru Turism va transmite unităţilor emitente lista cu unităţile afiliate.»
    14. La articolul 5, 
alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    « (2) Orice plată se face numai prin intermediul societăţilor bancare sau prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii.
    (3) Unităţile emitente vor plăti unităţilor afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanţă contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism.»
    15. La articolul 6, 
alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « (2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanţă.»
    16. 
Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « Art. 7. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.
    (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele:
    a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;
    b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice;
    c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;
    d) emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);
    e) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
    (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.
    (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unităţilor emitente de a emite vouchere de vacanţă cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) şi (22).
    (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
    (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) - (5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.»"
   Art. II. -Prin excepţie de la prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările ulterioare, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, precum şi societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori deţin o participaţie majoritară, pot acorda angajaţilor proprii prime sau vouchere de vacanţă, cu ocazia plecării în concediul de odihnă, în conformitate cu prevederile art. 1 şi a contractului colectiv de muncă în vigoare, până la data expirării acestuia, în funcţie de sumele prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate.
   Art. III. -În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, în mod corespunzător modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.
   Art. IV. -Dispoziţiile art. 2 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. V. -Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   

 

     
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
 

 
    Bucureşti, 29 iunie 2015.
    Nr. 173.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281